Cookie Policy

Integritetspolicy

Waza Restaurang & Bryggeri (Bellmento AB) tar personlig integritet på största allvar och det är en viktig angelägenhet för oss att tillförsäkra en god säkerhet och integritet av de som våra gäster lämnar till oss eller som vi får på annat sätt. Denna integritetspolicy gäller för alla de personuppgifter som behandlas av Waza Restaurang & Bryggeri .
Waza Restaurang & Bryggeri behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

Personuppgiftsansvarig

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Bellmento AB kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Du har också rätt att framföra klagomål avseende Bellmento AB:s hantering av personuppgifter till Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig är:

Bellmento AB (org. nr. 556978-2831)
Box 4490
16516 Hässelby

Tel: +46 (0)8-23 00 30
Mail: info@wazarestaurang.se

Datainsamling

I samband med att en gäst beställer eller nyttjar en tjänst som Waza Restaurang & Bryggeri tillhandahåller samlar Waza Restaurang & Bryggeri in vissa personuppgifter om gästen. Vi samlar in personuppgifter som våra gäster därvid lämnar på vår webbplats, via telefon eller via e-mail. Detta innefattar information såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter.

Vi kan även komma att registrera uppgifter om våra gästers önskemål (till exempel viken specialkost gästen önskar) och om våra gästers vanor och intressen – t.ex. via sociala medier – i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna erbjuda dem en bättre upplevelse av Waza Restaurang & Bryggeris tjänster och relevanta erbjudanden (till exempel om gästen är intresserad av mat och dryck eller viss typ av underhållning).

Samtycke

Genom att en gäst godkänner vår integritetspolicy och webbplatsvillkor, genom att kryssa i för avsett ändamål tillhandahållen ruta på Waza Restaurang & Bryggeris webbsida, samtycker gästen till att Waza Restaurang & Bryggeri (Bellmento AB) samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med vad som framgår av dessa villkor. Om personuppgifter avser någon som är under 16 år krävs vårdnadshavarens samtycke.

Den rättsliga grunden för Waza Restaurang & Bryggeri behandling av personuppgifter är således den registrerades samtycke.

Gäster kan när som helst återkalla sitt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av gästers personuppgifter genom att kontakta Waza Restaurang & Bryggeri på info@wazarestaurang.se, varpå Waza Restaurang & Bryggeri kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Gäster kan också begära att Waza Restaurang & Bryggeri inte behandlar gästens personuppgifter för marknadsföringsändamål. Gäster görs dock uppmärksamma på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som får göras utan samtycke (t.ex. tillhandahållande av tjänster du beställt) men kan leda till att tjänsterna inte fungerar som avsett eller att Waza Restaurang & Bryggeri inte längre kan tillhandahålla dessa.

Var vi lagrar gästers personuppgifter

Waza Restaurang & Bryggeri lagrar personuppgifter i överensstämmelse med dessa villkor och gällande lagstiftning.
Waza Restaurang & Bryggeri kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES. I den mån så sker är det på Waza Restaurang & Bryggeris ansvar att säkerställa att relevanta avtal om dataöverföring upprättas med sådana underleverantörer.

Waza Restaurang & Bryggeri använder personuppgifter för att:

  • Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla tjänsterna vi erbjuder.
  • Bearbeta gästers bokningar och beställningar av tjänsterna.
  • Kontakta gäster via t.ex. mobila applikationer eller e-mail eller för att avisera om bokningsstatus eller information som ansluter till bokningen före, under och efter vistelsen.
  • Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta gäster i händelse av problem med en bokning eller utförandet av tjänsterna som vi erbjuder.
  • Underlätta vid framtida bokningar av tjänster.
  • Analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av tjänsterna vi erbjuder.
  • Informera våra gäster om erbjudanden och kampanjer från Waza Restaurang & Bryggeri samt våra samarbetspartners.
  • Skicka nyhetsbrev.
  • Analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster.

Vilka delar Waza Restaurang & Bryggeri uppgifterna med?

Waza Restaurang & Bryggeri kan lämna ut personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Waza Restaurang & Bryggeri annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Waza Restaurang & Bryggeri kan även komma att lämna ut personuppgifter till de underleverantörer som Waza Restaurang & Bryggeri anlitar för att tillhandahålla respektive marknadsföra sina tjänster. Sådana underleverantörer behandlar personuppgifterna endast för Waza Restaurang & Bryggeris räkning och i enlighet med Waza Restaurang & Bryggeris instruktioner.

Hur länge sparar Waza Restaurang & Bryggeri dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i vår kunddatabas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service, och för att kunna kommunicera med dig om relevanta erbjudanden och kampanjer kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till sju år från din senaste vistelse hos oss.

Vid överlåtelse

Om Waza Restaurang & Bryggeri säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan gästers Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

Bellmento AB/Waza Restaurang & Bryggeri
Stockholm 17 juli 2018